เที่ยวสุรินทร์ » เที่ยวปราสาทศีขรภูมิ สุรินทร์

เที่ยวปราสาทศีขรภูมิ สุรินทร์

1 September 2013
4258   0

ปราสาทศีขรภูมิ ทับหลังงาม นางอัปสราเด่น มีให้เห็นแห่งเดียวในสยาม

ปราสาทศรีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่มากด้วยปราสาทหิน ซึ่งหลายๆ แห่งก็เป็นที่รู้จักและมีชื่อคุ้นหูกันดีอยู่แล้วอย่าง “ปราสาทตาเมือนธม” ที่ขึ้นชื่อในด้านขนาดของปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มปราสาทตาเมือน แต่ถ้าพูดถึงความโดดเด่นในด้านของความงดงามนั้นต้องยกให้กับ “ปราสาทศีขรภูมิ” ที่เราจะพาไปเที่ยวกันในครั้งนี้

เดิมปราสาทศีขรภูมิมีชื่อว่า “ปราสาทระแงง” ซึ่งตั้งตามชื่อตำบล เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 17 ด้วยสถาปัตยกรรมขอมโบราณแบบนครวัด จากหลักฐานที่ปรากฏทำให้สันนิษฐานได้ว่า สถานที่แห่งนี้เดิมเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูที่บูชาพระศิวะผู้สร้างโลก เมื่อมาถึงบริเวณปราสาทศีขรภูมิ เราจะเห็นปราสาทหินสีแดงถูกล้อมด้วยคูน้ำตั้งเด่นตระหง่านชวนให้สะดุดตามาก บนฐานหินศิลาแลงสูงหนึ่งเมตรประกอบด้วยปรางค์ 5 องค์ ปรางค์ประธานตั้งอยู่ตรงกลางก่อด้วยอิฐขัดมันไม่สอปูน มีปรางค์บริวารล้อมรอบ 4 มุม เราค่อยๆ เดินตรงไปชมองค์ปรางค์ประธานก่อนเป็นอันดับแรก เพราะต้องการจะชมความงดงามของทับหลังที่อยู่บนหน้าบรรณซึ่งได้ชื่อว่ามีความสมบูรณ์และสวยงามมากที่สุดในประเทศไทย

Tips น่ารู้

  • ปราสาทศีขรภูมิ เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ดังที่ปรากฏในตราประจำจังหวัด
  • ในช่วงเดือนพฤศจิกายน จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองปราสาทศีขรภูมิเป็นประจำทุกปี
  • ปราสาทศีขรภูมิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติตามหนังสือทะเบียนโบราณวัตถุทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๑๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๒๔๗๘